Statut

 Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je ustanovni zbor Društva ljubiteljev organiziranega golfa seniorjev Slovenije, na svoji seji dne 21. marca 2013 sprejel sklep o ustanovitvi društva in statut

 

STATUT 

Društva Ljubiteljev Organiziranega GOlfa Seniorjev Slovenije

 I. IME IN SEDEŽ

1. člen

Društvo Ljubiteljev Organiziranega GOlfa Seniorjev Slovenije, skrajšano Društvo LOGOS Slovenija (v nadaljnjem besedilu »društvo«) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, seniorjev, ki se združujejo z namenom organiziranega igranja in razvoja golfa, izmenjave izkušenj in skupnih interesov na področju golfa v čezmejnem sodelovanju s podobnimi društvi in društvi imenovanimi LOGOS.

 2. člen 

Ime društva je Društvo Ljubiteljev Organiziranega GOlfa Seniorjev Slovenije, skrajšano Društvo LOGOS Slovenija. Sedež društva je v Lipici , 6210 Sežana.

 3. člen 

Pri svojem delu društvo sodeluje z drugimi golf društvi v regiji, ki aktivno povezujejo seniorje, se z njimi povezuje s ciljem čezmejnega sodelovanja, in delujejo na področju golfa ter s svojim delovanjem prispevajo k njegovemu razvoju.

 II. NAMEN, CILJI IN NALOGE 

4. člen

 Namen, cilji in glavne naloge društva so zlasti:

 Namen in cilji:

 - organizirano igranje, vadba, izobraževanje in druge oblike udejstvovanja na področju golfa za svoje člane;

 - povezovanje insodelovanje z golf društvi in drugimi organizacijami s področja golfa v Sloveniji in tujini;

 Naloge:

 - spodbujanje seniorjev, igralcev golfa k druženju, aktivnemu igranju golfa s ciljem koristne telesne    aktivnosti, rekreacije in aktivni izrabi prostega časa

 - animirane seniorjev za aktivno vključevanje v golf društva in klube  

 - organiziranje družbeno kulturnih prireditev in potovanj usmerjenih v združevanju in razvoju golfa

 - organiziranje amaterskih tekmovanj doma in v tujini z domačo in tujo udeležbo;

 - organiziranje vadbe in skrb za vzgojo kadrov v društvu;

 III. POGOJI, NAČIN IN PRENEHANJE ČLANSTVA 

 5. člen

 Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno. Član je lahko oseba starejša od 50 let (senior). Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan. Prošnja za članstvo se predloži izvršilnemu odboru društva skupaj s:

 - pristopno izjavo;

 - izjavo, s katero se potrdi seznanitev s statutom društva in drugimi internimi akti društva;

 - priporočilom dveh članov društva;

 O prošnji za članstvo odloča izvršilni odbor. Ob vstopu v članstvo društva mora član pačati pristopno članarino v društvu in članarino za tekoče leto. Višino določi IO društva za tekoče leto.

 6. člen

 Članstvo v društvu preneha s prostovoljnim izstopom, s črtanjem iz članstva društva, z izključitvijo ali s smrtjo člana. Član prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje izvršilnemu  odboru. Član se črta iz članstva, če ne poravna članarine za tekoče leto v 15 dneh po prejemu  drugega opomina, ki ga nanj naslovi društvo. Član se izključi iz društva zaradi disciplinskih kršitev na  podlagi sklepa disciplinske komisije.

7. člen

 Sekretar društva je pristojen za vodenje evidence o vpisu novih članov, za vodenje evidence članov s plačano pristopnino in članarino ter za vodenje celotne evidence članstva.

 IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV 

 8. člen

 Člani plačujejo članarino vsako leto za tekoče leto in sicer v gotovini ali z nakazilom na transakcijski račun društva najkasneje do zadnjega dne v mesecu januarju. Po plačilu članarine prejme član člansko izkaznico društva. Ob vstopu v društvo morajo člani plačati tudi pristopno članarino v društvo, katere višino določi izvršilni odbor.

9. člen

 Pravice članov so:

 - da se športno udejstvujejo v društvu;

- da sodelujejo pri določanju in uresničevanju ciljev in nalog društva;

- da volijo in so izvoljeni v organe društva;

- da so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem;

- da prejmejo nagrade in pohvale za delo društva in za dosežene uspehe.

 10. člen

 Dolžnosti članov so:

 - da spoštujejo statut, interne in druge akte organov društva;

 - da redno plačujejo članarino do 31. januarja za tekoče leto;

 - da po svojih najboljših močeh prispevajo k čim bolj uspešnemu uresničevanju ciljev in nalog društva;

 - da spoštujejo etiko in pravila golfa ter s svojim delovanjem ne škodujejo ugledu društva;

 11. člen

 Društvo ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Sponzorji društvu finančno in materialno pomagajo pri uresničevanju ciljev in nalog. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, razen če so kot fizične osebe člani društva.

 V. NAČIN UPRAVLJANJA IN ORGANI DRUŠTVA 

 12. člen

 Organi društva so:

 - zbor članov

 - izvršilni odbor

 - nadzorni odbor

Zbor članov lahko po potrebi imenuje tudi druge občasne organe. Naloge, sestavo in mandat teh organov se določi ob imenovanju.

 13. člen

 Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov se sestaja na rednih ali izrednih sejah. Redno sejo zbora članov sklicuje izvršilni odbor najmanj enkrat letno. Izredno sejo zbora članov mora sklicati izvršilni odbor v primeru nujne obravnave in sprejemanja aktualnih odločitev, ki spadajo v pristojnost zbora članov, ali na podlagi pisne zahteve ene tretjine članov društva. V primeru, da se izredna seja skliče na podlagi pisne zahteve ene tretjine članov društva, je izvršilni odbor dolžan sklicati izredno sejo zbora članov v roku 3 dni od prejema pisne zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne seje zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red seje in gradivo.

 14. člen

 Izvršilni odbor mora o sklicu redne ali izredne seje zbora članov obvestiti člane društva s pisnim obvestilom po pošti oziroma elektronski pošti . Na spletni strani društva in na oglasni deski društva se objavi dnevni red seje skupaj z gradivom najmanj 8 dni pred sklicem seje.

 15. člen

 Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Če tudi po preteku tega časa zbor članov ni sklepčen, je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 8 članov.Zbor članov sprejema veljavne sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je javno, člani zbora pa se lahko odločijo na samem zasedanju za tajni način glasovanja.

 16. člen

 Naloge zbora članov so:

 - sprejem statuta društva, njegovih sprememb in dopolnitev ter drugih aktov društva;

 - obravnava in sprejem letnega programa društva, letnega finančnega načrta in zaključnega računa društva;

 - voli, razrešuje ali odpokliče člane izvršilnega odbora

 - odloča o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora

 - odloča o sodelovanju s sorodnimi društvi in organizacijami;

 - dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;

 - odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva skladno z cilji in nalogami društva;

- sklepa o prenehanju društva.

 Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti poslani v pisni obliki izvršilnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 17. člen

 Izvršilni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. Šteje 5 članov, ki izmed sebe izvolijo  sekretarja. Mandatna doba članov izvršilnega odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Izvršilni odbor se sestaja po potrebi najmanj enkrat letno.

 18. člen

 Naloge izvršilnega odbora so:

 - sklicuje občni zbor;

 - skrbi za izvrševanje programa dela društva;

 - skrbi za dobre odnose z lastnikom igrišča;

 - sprejema nove člane in odloča o številu članstva;

 - odloča o višini pristopne članarine v društvo in letne članarine;

 - pripravlja predloge aktov društva;

 - predlaga kandidate za organe društva oziroma za posamezne funkcije v društvu;

 - pripravi predlog letnega programa društva in finančnega načrta ter zaključnega računa;

 - sklepa o predlogih za financiranje posameznih aktivnosti društva in drugih nujnih izdatkih;

 - skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;

 - upravlja s premoženjem društva;

 - sprejema spremembe naslova sedeža društva znotraj kraja

 - uresničuje druge naloge, ki mu jih naloži zbor članov.

 19. člen

 Izvršilni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa sekretar društva. Seje izvršilnega odbora so praviloma javne. Na seje se vabi člane in predlagatelje posameznih predlogov, katerih odločitev sodi v pristojnost izvršilnega odbora. Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. Na seji izvršilnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar. Vsak član društva ima pravico vpogleda v zapisnik, ki se nahaja v prostorih društva pri sekretarju društva.

 20. člen

 Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog v društvu imenuje sekcije. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršilnemu odboru. Sekcije so organizirane interesno in niso pravne osebe ter morajo delovati v skladu s statutom in internimi akti društva.

 21. člen

 Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in ugotavlja ali so sredstva porabljena zakonito, gospodarno in v skladu z namenom društva. 

Nadzorni odbor izvaja tudi nadzor nad društveno disciplino zato se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za svoje delo.  

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršilnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino.  

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

 22. člen

 Disciplinske kršitve, ki jih obravnava nadzorni odbor  so sledeče:

 - kršitev določb statuta;

 - nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev v organih društva in pri opravljanju funkcij v društvu;

 - nespoštovanje in ne izvrševanje sklepov organov društva;

 - dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

 23. člen

 Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče nadzorni odbor so:

- opomin;

- javni opomin;

 - izključitev.

 Zoper sklep, ki ga izreče nadzorni odbor je v roku 15 dni po prejemu dopustna pisna pritožba na zbor članov. Odločitev zbora članov je dokončna.

 VI. ZASTOPANJE DRUŠTVA

24. člen

 Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi v Sloveniji in tujini.

 Predsednik tudi opravlja naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora. Izvoli ga zbor članov za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in drugimi akti društva ter veljavno zakonodajo, ki ureja status društev. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršilnemu odboru.

25. člen

 Sekretar društva opravlja strokovno tehnična ter administrativna dela, poslovanje, evidenco plačila pristopne članarine v društvo, letne članarine in druge naloge za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Sekretar je za svojo delo je odgovoren zboru članov in izvršilnemu odboru.

 26. člen

 V primeru, da zbor članov v mandatnem obdobju na predlog izvršilnega odbora ali na predlog zbora članov voli nove kandidate v organe društva ali na funkcije v društvu, je mandat novega člana krajši in se konča, ko se izteče mandat ostalim članom organa oziroma funkcij.

 VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

 27. člen

 Viri dohodkov društva so:

 - članarina;

 - darila;

 - volila;

 - dohodek iz dejavnosti društva;

 - prispevki sponzorjev;

 - javna sredstva;

 - drugi viri.

 Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov na odhodki, se le ta prenese v naslednje leto z namenom uresničevanja ciljev in nalog iz 4.člena tega statuta.

 28. člen

 Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejeme zbor članov, za posamezne izredne in nujne odhodke med letom pa tudi na podlagi sklepa izvršilnega odbora. Zbor članov vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.

 VIII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA 

 29. člen

 Finančne in druge listine, potrebe za poslovanje društva podpisuje predsednik društva in oseba, ki jo za to pooblasti predsednik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva izvaja nadzorni odbor. 

Sekretar vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno materialnega poslovanja lahko društvo pogodbeno angažira finančnega strokovnjaka. Društvo posluje preko transakcijskega računa in ima lahko samo en transakcijski račun.

 IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA 

 30. člen

 Delo društva in njegovih organov je javno. Za zagotovitev javnosti dela in točnega informiranja javnosti o delu društva je odgovoren predsednik društva. Širša javnost se o delu društva obvešča preko sredstev javnega obveščanja ob odmevnih dogodkih in uspehih društva. Člani društva se obveščajo o delu društva preko elektronskega obveščanja in oglasne deske v prostorih društva, poleg tega pa imajo pravico vpogleda v zapisnike organov društva in drugo dokumentacijo društva.

 X. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA 

 31. člen

 Statut društva, njegove spremembe in dopolnitve sprejme zbor članov.

 XI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

 32. člen

 Društvo lahko preneha:

 - po sklepu zbora članov, ki je sprejet z večino prisotnih članov;

 - s prenehanjem pogojev za doseganje namena in ciljev

 - s spojitvijo z drugimi društvi;

 - s pripojitvijo k drugemu društvu;

 - s stečajem;

 - na podlagi sodne odločbe;

 - po samem zakonu.

 V primeru prenehanja društva se obstoječa finančna sredstva najprej porabijo za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz delovanja društva, ostanek sredstev pa se prenese na društvo ali klub, ki nadaljuje delo društva.

Ob sprejemu odločitve o prenehanju društva, organ, ki je odločitev sprejel imenuje pooblaščenca, ki opravi vse potrebno, s statutom in zakonom določene postopke za prenehanje društva.

 XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 30. člen

 Ta statut ima 5 strani in začne veljati takoj po sprejemu na ustanovni seji članov 21.3.2013

 

 

                                                                                                                                                      Predsednik:

                                                                                                                                                      Vojko Faletič

 

 

Ni prispevkov za ta vir novic

Prijavi se na novice

Člani LOGOS